Isola: Cíle a záměry

Cíle a záměry

Podnikatelský záměr

Cílem společnosti Isola je zaujmout vedoucí postavení v řešení problémů s vlhkostí na trhu se stavebními materiály. Isola nabízí vysoce kvalitní, účinná řešení pro střechy, stěny, podlahy a základové konstrukce, vycházející z  nejnovějších technických poznatků.

Náš hlavní cíl

Naším cílem je zabezpečit pro své zaměstnance motivující a inspirující pracovní prostředí, ve kterém se klade důraz na zdraví a bezpečnost zaměstnanců a rozvoj jejich odborných znalostí a schopností. Isola klade velký důraz i na ochranu životního prostředí. 

Strategie

Cílem společnosti Isola je dodávat výrobky špičkové kvality a kvalitní servis.

Isola usiluje o udržení vedoucího postavení na domácím trhu v Norsku a současně se přitom snaží o získání vedoucího postavení na vybraných trzích v zahraničí.

Na základě dlouhodobého vývoje našich výrobků, které mají vysokou úroveň díky odborným znalostem, se snažíme s využitím průzkumu trhu posilovat prodejní aktivity firmy.

Isola se soustředí jak na vývoj vlastních výrobků za účasti vlastních kvalifikovaných pracovníků, tak i na spolupráci s externími vývojovými laboratořemi.

Výroba ve vlastních výrobních závodech je klíčovým bodem činnosti firmy Isola.

Pokračující automatizace a bohaté odborné znalosti umožňují firmě Isola klást důraz na spojení konkurenceschopnosti svých výrobky na světových trzích s efektivní a rychlou logistikou.Všichni zaměstnanci tráví část svého pracovního času v týmové spolupráci, aby vylepšili svoje pracovní metody. Naším cílem je dosáhnout na každé úrovni celého procesu výroby trvalého zlepšení.

Cíle a strategie vytýčené firmou Isola jsou naplňovány pomocí speciálních programů na vylepšení a plánů práce.  Práce firmy Isola zahrnuje strategicky spolu související úkoly a cíle. Ty jsou rozděleny na zvláštní dílčí cíle a teamové úkoly, aby je pochopili všichni, jimž budou určeny.

Význam a pravidla týmové spolupráce

Spolupráce

Svých cílů chceme dosáhnout společnou prací. Naše vnitřní i vnější komunikace je charakterizována spoluprací, otevřeností a respektem.

Pracovní pohoda

Přejeme si, aby naši spolupracovníci byli schopní a přátelští, a plnili své denní úkoly se zájmem a nadšením. Těšíme se na to, co vytvoříme a čeho společně dosáhneme.

Etika

Jednání a uzavřené smlouvy Isoly musí být vždy v souladu s platnými zákony, předpisy a etickými normami společnosti. Isola je zavázána následujícími zásadami a cíli v otázkách kvality a životního prostředí ve shodě s její obchodní politikou.